Skip to main content

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor LFS & Partners

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer: LFS & Partners

1.2 Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

1.3 Werkzaamheden: Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

1.4 Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

1.5 Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden door Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan Opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

2.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wettelijke regelgeving.

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

5.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit

Artikel 7 Regelgeving

7.1 Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.

7.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -: 

a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b .op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

7.3 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 8 Elektronische communicatie

8.1Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

8.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatie-netwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

8.3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

8.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

9.2 Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.

9.3 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

9.4 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.

9.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

9.6 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. 

In voornoemd geval is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000, = per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

10.2 In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 11 Geheimhouding

Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen of opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

12.2 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies, tenzij er feiten of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 

Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van declaraties voor het tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

12.3 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, zullen deze kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk opschorten, één en ander onverminderd het behoud van recht van Opdrachtnemer op de betaling.

Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.

 

lfs-partners.nl